Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW)

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt naar verwachting maandag 6 april opengesteld. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

Deze regeling geldt voor alle ondernemers, met uitzondering van DGA’s en zorgaanbieders.

Een uitgebreide toelichting vindt u op de volgende website:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/now

In principe melden wij al onze klanten aan voor deze regeling, als wij weten dat sprake is van omzetverlies. Wij zullen hierover met u contact opnemen.

De tegemoetkoming wordt berekend over een periode van drie maanden. Het is belangrijk om goed te bepalen wat de startdatum is van deze periode.

Na afloop wordt de tegemoetkoming definitief afgerekend. Hierbij moet een accountantsverklaring worden overlegd. Wij zullen deze voor u verzorgen.

Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten)

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.

Deze regeling is van toepassing voor alle zzp-ers, ook die met een eigen BV (DGA’s).

Indien u in aanmerking denkt te komen voor deze maatregel, dan kunt u zich melden bij de gemeente van uw woonplaats. Let op: gemeenten kunnen de partner- en vermogenstoets hanteren.

Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Deze regeling is uitgebreid met kansspelbelasting, accijnzen, milieubelasting, assurantiebelasting en verhuurdersheffing. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

Let er goed op dat het een uitstel van betaling betreft en géén afstel.

Op een eenmalig verzoek krijgt de ondernemer uitstel van huidige – reeds opgelegde – en toekomstige aanslagen voor een periode van 3 maanden vanaf de dagtekening van het verzoek om uitstel van betaling. Uitstel langer dan 3 maanden is mogelijk, hiervoor is een aanvullende procedure noodzakelijk.

Indien u gebruik wil maken van dit uitstel, dan kunt u een e-mail sturen naar uw contactpersoon binnen ons kantoor. Wij zorgen ervoor dat de verzoeken om uitstel conform de geldende regelgeving worden ingediend.

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties,  (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.

Banken zijn zeer coulant met opschorten van aflossings- en renteverplichtingen. In veel gevallen gebeurt dit automatisch.

De garantiefaciliteit loopt via uw bank en is met name van belang indien u financieringsverplichtingen heeft lopen. Opschorting van aflossingsverplichtingen en verruiming van rekening-courantkrediet zijn mogelijk. De aanvraag dient onderbouwd te zijn met een liquiditeitsprognose.

De bank toetst zeer kritisch of sprake is van een levensvatbare onderneming, wat wil zeggen  terugbetalingsmogelijkheid van de extra financiering.

Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector

Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is.

Bijna alle gemeenten bieden de mogelijkheid voor opschorting van gemeentelijke heffingen. U bent hier hoogstwaarschijnlijk al rechtstreeks over geïnformeerd.

Binnen de cultuursector worden door subsidieverstrekkers vaak prestatie-eisen gesteld met betrekking tot het aantal activiteiten. In veel gevallen worden deze prestatie-eisen automatisch aangepast, anders adviseren wij u in contact te treden met uw subsidieverstrekker.

Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK)

De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

De overheid heeft een handige tool ontwikkeld op een website om te onderzoeken of u recht maakt op een tegemoetkoming schade COVID-19.

Door het invullen van uw Kamer van Koophandelnummer op de volgende website kunt u gelijk zien of uw onderneming behoort tot de betreffende sector:

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19

In principe melden wij al onze klanten aan voor deze regeling, als wij weten dat u in de betreffende sector valt. Wij zullen hierover met u contact opnemen.