Vooraf Bastiaans & Van Riet Accountants hecht veel waarde aan een goede klachtenregeling. Gemelde klachten worden zorgvuldig en vertrouwelijk door ons afgehandeld. Hiermee samenhangend is Bastiaans & Van Riet Accountants van mening dat ook medewerkers en personen van buiten de organisatie de mogelijkheid moeten hebben om zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden aan de orde te stellen. Iemand die gebruik maakt van deze klokkenluidersregeling kan de melding anoniem neerleggen bij de vertrouwenspersoon van Bastiaans & Van Riet Accountants. Gebruikte begrippen

De volgende begrippen komen in deze klokkenluidersregeling langs:

 1. Bastiaans & Van Riet Accountants De accountantsorganisatie Bastiaans & Van Riet Accountants
 2. Medewerker Alle aan Bastiaans & Van Riet Accountants verbonden werknemers, met inbegrip van directie en/of bestuursleden.
 3. Externe derde Een natuurlijk persoon of rechtspersoon niet zijnde Bastiaans & Van Riet Accountants of één van haar medewerkers.
 4. Melder Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een melding doet als bedoeld in deze klokkenluidersregeling.
 5. Vertrouwenspersoon Een natuurlijk persoon die door Bastiaans & Van Riet Accountants is aangesteld in het kader van deze klokkenluidersregeling.
 6. (Vermeende) onregelmatigheid Een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot Bastiaans & Van Riet Accountants en/of haar medewerkers in verband met: a. een (dreigend) strafbaar feit b. een (dreiging van) het manipuleren of vernietigen van informatie over voornoemd feit c. een (dreiging) van bewust onjuist informeren d. een (dreigende) schending van wet- of regelgeving e. een (dreigende) overtreding van binnen Bastiaans & Van Riet Accountants geldende (gedrags)regels f. een andere situatie die naar het oordeel van de melder doorgegeven moet worden aan de vertrouwenspersoon.

Melding

 1. Een medewerker of een externe derde die meent dat er sprake is van een (vermeende) onregelmatigheid kan een melding doen bij de vertrouwenspersoon.
 2. De melding kan bij voorkeur via e-mail worden verstuurd naar jvanriet@online.nl,
 3. Ook is het mogelijk om de melding per brief te verzenden naar het postadres van Bastiaans & Van Riet Accountants, t.a.v. J. van Riet MSc RA.
 4. Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de melding bevestigt de vertrouwenspersoon de ontvangst van de melding aan de melder. In deze bevestiging reikt de vertrouwenspersoon ook de procedure en termijn aan, die gevolgd gaan worden bij de behandeling van de melding.
 5. Na uiterlijk vier weken stelt de vertrouwenspersoon de melder op de hoogte van de maatregelen die zijn genomen en de verdere afhandeling van het traject. In de bijzondere situatie dat dit bericht niet binnen vier weken kan worden gedaan, laat de vertrouwenspersoon dit aan de melder weten. De vertrouwenspersoon geeft daarbij tevens aan binnen welke termijn de afhandeling alsnog zal plaatsvinden.

Afhandeling melding

 1. Direct na ontvangst van de melding start Bastiaans & Van Riet Accountants een onderzoek naar de (vermeende) onregelmatigheid.
 2. Bastiaans & Van Riet Accountants is bevoegd om extern (juridisch) advies in te winnen wanneer hij dit nodig acht. Geheimhouding en bescherming 1. De melding vindt plaats onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid. Dat geldt ook voor de correspondentie over en de verdere behandeling van de melding. 2. Enkel de melder kan de vertrouwenspersoon, alleen schriftelijk, ontheffen van zijn geheimhoudingsplicht.
 3. Bastiaans & Van Riet Accountants garandeert dat meldingen aan de vertrouwenspersoon op grond van deze klokkenluidersregeling, op geen enkele wijze van (negatieve) invloed zijn op het functioneren of de carrièremogelijkheden van de medewerker binnen Bastiaans & Van Riet Accountants.
 4. Wanneer de melder de melding rechtstreeks of via derden in de publiciteit brengt, kan dit de melder worden aangerekend door Bastiaans & Van Riet Accountants.